Euro­par­la­ment­ti­vaalit tulevat – onko keskusta valmis?

Vii­kon­lop­pu­na Sot­ka­moon ko­koon­tui en­nä­tys­mää­rä kes­kus­ta­lai­sia vuo­den suu­rim­paan puo­lu­e­ko­kouk­seen. Po­liit­tis­ta kes­kus­te­lua käy­tiin val­ta­van mo­ni­nai­sis­ta ai­heis­ta ja tu­le­vis­ta vaa­leis­ta.

Vä­keä pu­hut­ti pal­jon sote-uu­dis­tus ja maa­kun­ta­vaa­lit.

Ko­ti­pii­ris­sä­ni Var­si­nais-Suo­mes­sa­kin maa­kun­ta­vaa­li­oh­jel­ma on huip­puun­sa hi­ot­tu ja eh­do­kas­han­kin­ta on kuu­mim­mil­laan. Kaik­kia huo­let­taa uu­dis­tuk­sen lä­pi­me­no ja vaa­li­päi­vän ajan­koh­ta.

Mo­net poh­ti­vat myös jo edus­kun­ta­vaa­le­ja, jot­ka siin­tä­vät tu­le­vas­sa ke­vääs­sä.

En­sim­mäi­set eh­dok­kaat ovat jo jul­ki ja is­tu­vat kan­sa­ne­dus­ta­jat poh­ti­vat jat­ko­kau­si­aan.

Meil­lä on 2019 ke­säl­lä kui­ten­kin vie­lä kol­man­net­kin vaa­lit. Eu­ro­par­la­ment­ti­vaa­lit. Olen val­ta­van huo­lis­sa­ni sii­tä, et­tä EU ei mei­tä kes­kus­ta­lai­sia juu­ri pu­hu­ta.

Puo­lu­e­ko­kou­sa­loit­tei­ta Eu­roo­pan Uni­o­niin liit­ty­en oli vain muu­ta­ma.

Tee­mat joi­ta kes­kus­te­luis­sam­me si­vu­taan, liit­ty­vät lä­hin­nä maa­ta­lous­tu­kiin tai ko­hee­si­o­ra­hoi­hin. Tämä on tie­ten­kin tär­ke­ää CAP-uu­dis­tuk­sen ja mo­ni­vuo­ti­sen ra­hoi­tus­ke­hyk­sen val­mis­te­lun ol­les­sa käyn­nis­sä. EU on kui­ten­kin pal­jon muu­ta­kin kuin maa­ta­lous­tu­kia.

EU:n tär­keim­piä ar­vo­ja ovat ih­mi­sar­von ja ih­mi­soi­keuk­sien kun­ni­oit­ta­mi­nen, va­paus, kan­san­val­ta, tasa-ar­vo ja oi­keus­val­tio.

Ar­vo­ky­sy­myk­sis­sä oli­si­kin pal­jon kes­kus­tel­ta­vaa ai­na trans­lain uu­dis­ta­mi­ses­ta Ka­ta­lo­ni­an it­se­näis­ty­mis­pyr­ki­myk­siin.

Tur­va­paik­ka­jär­jes­tel­män uu­dis­ta­mi­nen, tur­val­li­suus­po­li­tiik­ka, EMU:n sy­ven­tä­mi­nen, ener­gi­a­po­li­tiik­ka ja kaup­pa­po­li­tiik­ka ovat mo­nien mui­den tee­mo­jen ohel­la ää­rim­mäi­sen ajan­koh­tai­sia ai­hei­ta EU:ssa. Sil­ti niis­tä ei juu­ri­kaan käy­dä kes­kus­te­lua.

Tär­kein­tä puo­lu­een kan­nal­ta oli­si eri­tyi­ses­ti seu­raa­vaan ky­sy­myk­seen vas­taa­mi­nen: Mi­hin suun­taan me kes­kus­ta­lai­set ha­lu­am­me Eu­roo­pan Uni­o­nia ke­hit­tää ja mil­lai­nen on unel­mien EU?

Näen eu­ro­par­la­ment­ti­vaa­lit suu­re­na mah­dol­li­suu­te­na kes­kus­tal­le, eri­tyi­ses­ti nuor­ten kes­kuu­des­sa, sil­lä nuo­ret ovat hy­vin EU-myön­tei­siä.

Mei­dän täy­tyy kui­ten­kin teh­dä töi­tä sen eteen, et­tä ää­nes­tä­jät ja eri­to­ten nuo­ret nä­ke­vät mei­dät eu­ro­vaa­leis­sa vaih­to­eh­to­na. Tar­vit­sem­me vi­si­on ja se syn­tyy ai­no­as­taan ak­tii­vi­sen kes­kus­te­lun kaut­ta.

Val­mis­tel­laan eu­ro­vaa­li­oh­jel­maa osal­lis­ta­en, jär­jes­te­tään vir­tu­aa­li­tu­pail­to­ja ja ote­taan kan­taa. Nyt on ai­ka in­nos­tua EU:sta!

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s