Joustavuutta luontodirektiiviin pohjoisen elämäntapamme turvaamiseksi

 

CE3EF34D-0A88-49E5-9E40-7B3EA4171FF2

Suo­mi on suu­ri, har­vaan asut­tu ja met­säi­nen maa. Jopa 68 pro­sent­tia alu­ees­tam­me on har­vaan asut­tua maa­seu­tua. Erä­ta­lous ja jo­ka­mie­hen oi­keu­det ovat kruu­nun­ja­loki­vi­äm­me. Sie­nes­täm­me, mar­jas­tam­me, ka­las­tam­me ja met­säs­täm­me, kui­ten­kin luon­toa riis­tä­mät­tä.

Sii­hen, mi­ten suo­ma­lais­ta, luon­non­lä­heis­tä elä­mää ele­tään tä­nään ja huo­men­na, vai­kut­ta­vat olen­nai­ses­ti EU:n lin­tu- ja luon­to­di­rek­tii­vit. Di­rek­tii­vien liit­teis­sä on erik­seen lis­tat­tu­na suo­jel­ta­vat la­jit. Luon­to­di­rek­tii­vin aja­tus on hyvä. La­jien säi­ly­mi­nen ja suo­je­lu on tur­vat­ta­va. Ny­kyi­sel­lään di­rek­tii­vi on kui­ten­kin lii­an tiuk­ka ja jous­ta­ma­ton.

Luontodirektiivissä on mää­ri­tel­ty liit­tei­den la­ji­lu­et­te­lois­sa mi­ten suo­jel­tu­ja mit­kä­kin la­jit ovat. Esi­mer­kik­si susi on luon­to­di­rek­tii­vis­sä mää­ri­tel­ty Suo­men alu­eel­la po­ron­hoi­to­a­lu­et­ta lu­kuu­not­ta­mat­ta tiu­kas­ti suo­jel­ta­vak­si liit­tees­sä IV. Kui­ten­kin Bal­ti­as­sa ja po­ron­hoi­to­a­lu­eel­la se on liit­tees­sä V. Tämä on ol­lut eh­kä ai­heel­li­nen rat­kai­su ai­ka­naan su­si­kan­nan el­vyt­tä­mi­sek­si, mut­ta ti­lan­ne on muut­tu­nut, ei­kä luon­to­di­rek­tii­vi re­a­goi muu­tok­siin.

Suo­men su­si­kan­ta on el­py­nyt hy­vin, ja ti­lan­ne elää jat­ku­vas­ti. Tänä vuon­na kan­ta on kas­va­nut Län­si-Suo­mes­sa jopa kol­man­nek­sen, Poh­jan­maan alu­eel­la se on kak­sin­ker­tais­tu­nut. Täl­lai­siin muu­tok­siin tu­li­si ol­la va­paus re­a­goi­da kan­sal­li­sel­la ta­sol­la pa­rem­min di­rek­tii­vin sitä es­tä­mät­tä. Suo­ma­lai­set ei­vät ha­lua su­den su­ku­puut­toa, mut­ta kan­taa tu­lee voi­da jous­ta­vas­ti hoi­taa eri­tyi­ses­ti kun susi on uh­ka po­ron­hoi­dol­le, kar­ja- ja lam­mas­ta­lou­del­le, met­säs­tys­koi­ril­le ja pai­kal­li­ses­ti myös las­ten kou­lu­mat­koil­le.

Jo vuoden 1886 met­sä­lais­sa kiel­let­tiin met­sän hä­vit­tä­mi­nen ja Suo­mi al­le­kir­joit­ti en­sim­mäis­ten mai­den jou­kos­sa Bi­o­lo­gis­ta mo­ni­muo­toi­suut­ta kos­ke­van yleis­so­pi­muk­sen (Con­ven­ti­on on Bi­o­lo­gi­cal Di­ver­si­ty, CBD), joka on kes­kei­sin luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta tur­vaa­va so­pi­mus. Meil­lä on halu vil­jel­lä ja var­jel­la maa­tam­me, ei hä­vit­tää ja tu­ho­ta la­je­ja.

Eu­roo­pan uni­o­nin jä­se­ne­nä Suo­mea vel­voit­ta­vat kui­ten­kin uni­o­nin yh­tei­set sää­dök­set ja sik­si tar­vit­sem­me ak­tii­vi­sia ja vah­vo­ja ih­mi­siä pu­hu­maan alu­eem­me eri­tyis­piir­tei­den puo­les­ta. Poh­joi­nen elä­män­ta­pa on tur­vat­ta­va.

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s